+420 728 068 400 altissima@altissima.cz

Program týdenního kurzu angličtiny

Angličtina 3+ pro středně pokročilé/pokročilé (TODO anglicky popisek i obsah)

Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je rozvíjet komunikační schopností v oblasti společenské, pracovní a cestovní angličtiny. Rozšíříme slovní zásobu a procvičíme ji v praxi. Naučíme se aktivně používat fráze a gramatické struktury tohoto stupně v konverzaci. Po absolvování kurzu lze navázat kurzem ANGLIČTINA 3+ pro středně pokročilé/pokročilé.

Lektor

český lektor: 30 - 50%
rodilý mluvčí: 50 - 70%

Témata

 • společenské fráze - seznámení, návrhy, pozvání, komplimenty – formální a neformální jazyk
 • společenské fráze - nabídky, žádosti, rady, vyjádření názoru, instrukce, hodnocení, popis
 • etiketa, společenské akce - formální a neformální jazyk
 • společenské akce a obchodní schůzky – (ne)formálně
 • zájmy a záliby, volný čas, sport, kultura, životní styl, společnost
 • práce a kariéra – představení své práce a společnosti, pracovní pohovory, personalistika
 • lidé - rodina, přátelé, vztahy
 • vztahy na pracovišti, pracovní a společenská konverzace
 • lidé - osobnost a vzhled, vyjádření pocitů
 • telefonování
 • nakupování, internet, banky, účty – získávání informací, popis produktů, akce, reklamace apod.
 • trendy a změny, finanční záležitosti
 • reklama a organizování akcí a kampaní
 • komunikace s dodavateli a odběrateli
 • dovolená - druhy dovolených a aktivit, organizační záležitosti, slovní zásoba
 • organizování společenských a pracovních akcí, objednávání a nabízení služeb
 • organizování cestovních plánů, konference, soukromé a pracovní cesty
 • cestování – rezervace letenky, odbavení na letišti, problémy
 • cestování - ptáme se a dáváme instrukce na cestu, hromadná doprava a auto
 • cestování ubytování – rezervace, registrace, platby, problémy – telefonicky a e-mailem
 • nemoci, zranění, lékařské vyšetření
 • formální a neformální návštěvy, zařizování programu pro zahraniční hosty apod.
 • obchodní schůzky a jednání
 • prezentace
 • internet a psaní e-mailů
 • aktuální informace, zprávy, média

Gramatika

 • shrnutí různých forem vyjádření minulého času: minulý čas prostý a průběhový, vazba I used to...
 • předpřítomný čas prostý a průběhový
 • shrnutí různých forem vyjádření budoucího času, nová látka: budoucí čas průběhový
 • trpný rod: shrnutí a prohloubení
 • vazby sloves s TO + gerundium: shrnutí a prohloubení
 • způsobová slovesa - shrnutí a prohloubení
 • způsobová slovesa - minulý a budoucí čas způsobových sloves (opisné tvary), vedlejší významy způsobových sloves
 • podmiňovací způsob, podmínkové věty v přítomnosti a minulosti (první, druhý a třetí kondicionál)
 • účelový infinitiv
 • vedlejší věty vztažné (...který, která, které)
 • vedlejší věty časové (když, až, předtím než, jakmile...)
 • frázová slovesa, idiomy

Průběh výuky

Látka je v první fázi vstřebávána vizuálně a poslechem příběhů. Po přirozeném zažití informací (podobně jako u dětí) si stručně vysvětlíme pravidla a následuje důkladné konverzační procvičení a zafixování látky. Závěrečná fáze představuje shrnutí veškerých informací v relaxačním bloku, kdy opět zapojujeme svoji představivost a tedy nejenom levou mozkovou hemisféru (centrum logického myšlení, mluvení, řeči), ale také pravou mozkovou hemisféru (centrum pro vizuální a prostorové vnímání, intuici, intonaci, rozvíjení představ, propojení informací). Podporujeme tak práci dlouhodobé paměti a informace si snadněji a lépe (dlouhodoběji) zapamatujeme.

Veškeré informace jsou vícenásobně aktivovány v průběhu celého kurzu nejrůznějšími aktivitami, aby došlo k jejich důkladnému zažití, tzn. abychom rozuměli, pamatovali si a uměli jazyk použít v praktické komunikaci.

Státní základní jazyková zkouška

Kurz svým obsahem odpovídá a slouží jako příprava na státní základní jazykovou zkoušku (SZJZ) - 3. část