+420 728 068 400 altissima@altissima.cz

Program týdenního kurzu angličtiny

Angličtina 1+ pro pokročilé začátečníky (TODO anglicky popisek)

Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je aktivně procvičit struktury, slovíčka a často používané fráze stupně ANGLIČTINA 1 pro začátečníky. Zaměříme se na zlepšování komunikace v angličtině - poslech, konverzace, výslovnost. Budeme upevňovat své znalosti, abychom tyto mohli dále rozvíjet (stupeň ANGLIČTINA 2 pro mírně pokročilé). Při výuce zapojujeme metodu superlearning (metoda zrychleného učení) pro efektivnější příjem a dlouhodobé uložení informací.

Lektor

český lektor: 80 - 90%
rodilý mluvčí: 10 - 20%

Témata

 • seznámení, zdvořilostní fráze
 • představení, sdělení základních informací o sobě, své rodině a práci
 • dotazy, zájmy a záliby, volný čas
 • naše tělo, jídlo, oblečení
 • zdvořilostní fráze - nabídky, žádosti, návrhy, pozvání
 • domluvení schůzky, souhlas, omluva apod.
 • určování času
 • restaurace - základní fráze
 • nakupování - základní fráze
 • telefonování - základní fráze
 • cestování a doprava - získávání informací, instrukce na cestu
 • denní zvyklosti – popis a dotazy
 • základy vyprávění v minulosti
 • základní fráze pro obchodní schůzku, přivítání hostů, prezentace sebe a společnosti

Gramatika

 • sloveso být (to be)
 • sloveso mít (to have)
 • určitý a neurčitý člen
 • osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena
 • some, any
 • vazba There is/are...
 • rozkaz a zákaz
 • určování času, předložky času, číslovky
 • způsobová slovesa (can, must, may, needn't, have to)
 • přítomný čas prostý a průběhový, výstavba vět, frekvenční příslovce (always, sometimes, never)
 • budoucí čas (I will/I'll, Shall I/we... ?) + návrhy (Let’s.../What about... ?)
 • minulý čas (slovesa to be, to have, plnovýznamová slovesa – kladná věta, otázka, zápor)
 • minulý čas - základní nepravidelná slovesa

Průběh výuky

Látka je v první fázi vstřebávána vizuálně a poslechem příběhů. Po přirozeném zažití informací (podobně jako u dětí) si stručně vysvětlíme pravidla a následuje důkladné konverzační procvičení a zafixování látky. Závěrečná fáze představuje shrnutí veškerých informací v relaxačním bloku, kdy opět zapojujeme svoji představivost a tedy nejenom levou mozkovou hemisféru (centrum logického myšlení, mluvení, řeči), ale také pravou mozkovou hemisféru (centrum pro vizuální a prostorové vnímání, intuici, intonaci, rozvíjení představ, propojení informací). Podporujeme tak práci dlouhodobé paměti a informace si snadněji a lépe (dlouhodoběji) zapamatujeme.

Veškeré informace jsou vícenásobně aktivovány v průběhu celého kurzu nejrůznějšími aktivitami, aby došlo k jejich důkladnému zažití, tzn. abychom rozuměli, pamatovali si a uměli jazyk použít v praktické komunikaci.